باسلام ایکاش مسوولین تامین اجتماعی وبازرسی ها متوجه این باشندبعضی افراد ومدیران سطح حقوق ومزایای دوسال آخرخدمت خودرا بسیاربالا میبرندکه هنگام برقراری مستمری بازنشستگی میانگین حقوق بسیاربالایی دارند وبه این طریق سرتامین اجتماعی کلاه گذاشتند،