پاراف آخرین اخبار مطالب و قوانین اداری شغلی استخدامی مالی

رای هیات تخصصی دیوان عدالت در مورد ابطال اعمال کلیه امتیازات متعلق به فرزندان شاهد را به فرزندان جانبازان بالای ۷۰ درصد

پاراف رای هیات تخصصی دیوان عدالت در مورد ابطال اعمال کلیه امتیازات متعلق به فرزندان شاهد را به فرزندان جانبازان بالای ۷۰ درصد : موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۱۷۸/۹۱/۲۲۲ مورخ ۲۱/۱/۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

دادنامه : ۱۱۵ ۹۴/پ /۲۲
مــرجــع رسـیــدگــی : هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی
طرف شکایت : معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
مطابق ماده ۶۰ قانون برنامه پنجم توسعه و مصوبه ۵۹۲ مورخ ۹/۸/۸۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی که کلیه امتیازات متعلق به فرزندان شاهد را به فرزندان جانبازان بالای ۷۰ درصد تسری داده است . لیکن معاونت مذکور طی بخش نامه موصوف برخلاف نظر قانونگذار مبادرت به وضع قانون نموده است که حسب آن امتیازات قانونی پیش بینی شده در مورد فرزندان شاهد با توجه به مفاد بند « الف » ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه ، از جمله امتیاز مقطع تحصیلی بالاتر و فوق العاده ایثارگری ، ناظر بر فرزندان جانبازان نخواهد بود .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه :
تسری برخی امتیازات قانونی پیش بینی شده در مورد جانبازان از جمله امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر و فوق العاده ایثارگری بر فرزندان شاهد به استناد جزء « ک » بند ۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ و سپس با توجه به مفاد بند الف ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه صورت پذیرفته است . در قسمت اخیر بند الف یاد شده مورد تأکید قرار گرفته است که « امتیازات ناشی از این بند شامل وابستگان فرزند شهید نمی شود » بنابراین چگونه می توان این استنباط را داشت که به فرزندان جانباز قابل تسری می باشد .
در خصوص فرزندان جانبازان ، مقرراتی در مورد استخدام و تبدیل وضعیت بوده است و مستند قانونی برای افزایش ارقام کارگزینی آنان وجود نداشته است . بر این اساس امتیازات ناظر بر فرزندان شاهد ، قابل تعمیم به فرزندان جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر نمی باشد و ماده ۶۰ قانون برنامه پنجم توسعه ، مجوزی برای اعطاء و درج امتیازات در حکم کارگزینی آنان محسوب نمی گردد .
نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش :
اگر چه در تبصره ۱ ماده ۲ اساسنامه طرح شاهد ( مصوب ۵۹۲ جلسه ۹/۸/۸۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی ) آمده است که فرزندان جانباز ۷۰% و بالاتر درحکم فرزندان شاهد است و از مزایای ایشان برخوردار می باشند ، اما این حکم صرفاً ناظر به امور موضوع مصوبه مذکور ( آموزش و فرهنگی ) می باشد و قابلیت تعمیم به حوزه های دیگر ( ازجمله امور استخدامی ) را ندارد . بعلاوه نه در ماده ۶۰ قانون برنامه پنجم توسعه … و نه در قوانین دیگر مستندی دال بر اینکه امتیازات متعلق به فرزندان شاهد به فرزندان جانبازان بالای ۷۰ درصد تسری داده شده است وجود ندارد فلذا مصوبه مورد شکایت قابل ابطال نمی باشد .
تهیه کننده گزارش : رفیعی
موضوع در جلسه مورخ ۱۱/۳/۹۴ هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی مطرح ، و باتوجه به نظریه به اتفاق آرای اعضای حاضر بر عدم ابطال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی شد .

این مطلب را هم بخوانید :   رای وحدت رویه دیوان عدالت درباره بازنشستگی پیش از موعد

رأی هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی:
هرچند در تبصره ۱ ماده ۲ اساسنامه طرح شاهد ( مصوب ۵۹۲) جلسه ۹/۸/۸۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی ) آمده است که فرزندان جانباز ۷۰ درصد و بالاتر در حکم فرزندان شاهد است و از مزایای ایشان برخوردار می باشد اما این حکم صرفاً ناظر به این مصوبه می باشد و قابلیت تعمیم به امور دیگر را ندارد بعلاوه نه در ماده ۶۰ قانون برنامه پنجم توسعه ونه در قوانین دیگر مستندی دال بر اینکه امتیازات متعلق به فرزندان شاهد به فرزندان جانبازان بالای ۷۰ درصد تسری داده شده است و جود ندارد فلذا مصوبه مورد شکایت قابل ابطال نمی باشد . این رأی به موجب بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است . ذبیح اله واحدی رئیس هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری