سلام حضور ارجمند حضرت عالی
سوالی داشتم خدمت عزیزتان امیدوارم مستدل پاسخ فرمایید قبلا سپاسگزارم
رزمندگان شاغل دستگاهها با شش ماه حضور در جبهه فقط امتیاز ایثارگری دریافت میکنند
حال انکه برابر با تعریف متعدد از ایثارگری. در سال ۹۳ طبق استفساریه نمایندگان مجلس از مرکز پژوهش مجلس برای رفع ابهام در تعاریف ایثارگری که ایا رزمندگان نیز در این تعریف جای دارند یا خیر مرکز پژوهش این رفع ابهام را مستند به ماده ۶۰ قانون برنامه پنجم توسعه نموده که تاکید در تعرف رزمنده در زمره ایثارگران دارد با این تعریف و رفع ابهام مستدعی است امتیازات خاص ایثارگران شاغل(معافیت از مالیات وکسور بازنشستگی وبیمه درمان وتکمیلی) که میبایست تعلق بگیرد را پی گیری واستناد فرمایید.
ضمنا زمانی که مصوب گردد رزمندگان معسر از حقوق ماهیانه بر خوردارند ایا حق بحقه شاغلین رزمنده تضییع نمیگردد و………متشکر از همراهی وپاسخ گویی؟