[…] مزایای مستمر در قانون حالت اشتغال ایثارگران […]