]سلام علیکم:اینجانب جانباز وظیفه بگیر ناجا هستم.ودر کمسیون بنیاد جانبازان هم شرکت نمودم و۳۰% جانبازی به من دادن.شکایت من این است که چرا جانبازانی که از طریق بنیاد شهید وامور ایثارگران استخدام شده اند/از نیروهای مسلح هم حقوق وظیفه بگیری دریافت می کنند ولی جانبازانی که از نیروهای مسلح حقوق وظیفه بگیری دریافت می کنند نمی توانند از طریق همان بنیادشهیدی که آن دسته از جانبازانی که استخدام کرده /استخدام شوند.هروقت به بنیادشهید مراجعه نمودم به گفتند که شما حقوق بگیر نیروهای مسلح هستید /پس چرا همان نیروهای مسلحی که به جانبازانی که بنیادشهید استخدام کرده بود باز حقوق وظیفه یگیر هم پرداخت می کند/یعنی آقایان از دوجا حقوق دریافت می کنند/اگر قانون یکی هست پس چرا بیادشهید من جانباز را دریکی از ادارات استخدام نمی کند/من بخیل نیستم اصلا از هزارجا حقوق دریافت کنند/ولی خیلی نامردانه است که همسایه من هم مثل خود من جانباز است واز دوجا حقوق دریافت می کندوشرمنده خانواده نیست ولی من با دریافت حقوق اندک وظیفه بگیری شرمنده خانواده هستم/آیا این کار خدا پسندانه است/