به نام فرهنگیان به کام عده ای غیر فرهنگی

از زندگی نه چندان مطلوب فعلی فرهنگیان میزنند تا روز بازنشستگی قسمتی از مشکلات فرهنگیان را حل کنند!!!!!

متاسفم

فعالیت این ها از بنگاه داری بانک ها خطرناک تر است