[…] مقررات پس از بازنشستگی‌ ایثارگران قسمت سوم […]