5000*1206=6030000مبلغ عیدی با توجه به ضریب
سال92
5000*1006=5030000