سلام.هفده ماه ونیم جبهه دارم پانزده درصدجانبازی باماهیانه چهارصد تومان مستمری ازامسال خداراشکرعیدی ماگدایان راهم پرداخت نکردند ومستمری راهم ازپانصدوسی وچهار تومان کردند چهارصد به مسولین بگید حقاکه با ابروی ماکمتر بازی کنید.درضمن مانفهمیدنیم جانبازیم یارزمنده اینرابرای من مشخص کنیدممنون هستم