پاراف آخرین اخبار مطالب و قوانین اداری شغلی استخدامی مالی

آمار کارمندان و كاركنان دولت بر حسب نوع استخدامی و منشاء استخدامی و جنس

پاراف آمار کارمندان و كاركنان دولت بر حسب نوع استخدامی و منشاء استخدامی و جنس: آمار کارمندان و کارکنان دولت را به تفکیک میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید:

تابع قانون كار تابع قانون استخدام كشوري و سايرمقررات استخدامي (1) جمع شرح
زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن
10139 319558 329697 514820 1160116 1783114(2) 2112811 1370
13620 101712 115332 700448 1512855 2213303 2328635 1380(3)
11296 102065 113361 703151 1453223 2156374 2269735 1383
13263 94394 107657 775225 1404948 2180173 2287830 1384
12818 90679 103497 744698 1402497 2147195 2250692 1385
12427 94779 107206 773718 1413835 2187553 2294759 1386
11962 87632 99594 759853 1403985 2163838 2263432 1387
100 1086 1186 5586 15396 20982 22168 رياست جمهوري
237 252 489 505075 542183 1047258 1047747 وزارت آموزش و پرورش
وزارت اطلاعات
99 831 930 29658 171770 201428 202358 وزارت امور اقتصادي و دارايي
138 2844 2982 2982 وزارت امور خارجه
116 3193 3309 1245 8697 9942 13251 وزارت بازرگاني
2849 5536 8385 116804 126239 243043 251428 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي
30 198 228 364 1746 2110 2338 وزارت تعاون
259 14502 14761 5979 80508 86487 101248 وزارت جهاد كشاورزي
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
170 10056 10226 3721 40191 43912 54138 وزارت راه و ترابري
5040 2109 7149 33394 52421 85815 92964 وزارت رفاه و تامين اجتماعي
1332 13555 14887 2248 26958 29206 44093 وزارت صنايع و معادن
696 3110 3806 11220 35728 46948 50754 وزارت علوم تحقيقات و فناوري
126 1097 1223 2716 8430 11146 12369 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
36 1343 1379 4774 50065 54839 56218 وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
81 359 440 5112 13973 19085 19525 وزارت كارو امور اجتماعي
36 854 890 3455 20611 24066 24956 وزارت كشور (4)
17 185 202 1057 4616 5673 5875 وزارت مسكن وشهرسازي
37 7862 7899 2386 20553 22939 30838 وزارت نيرو
223 3714 3937 5585 78716 84301 88238 وزارت نفت
59 273 332 11283 47748 59031 59363 قوه قضاييه (5)
10 263 273 31 432 463 736 مجلس شوراي اسلامي (6)
3669 15029 18698 18698 سازمان صدا و سيما
168 325 493 3918 31731 35649 36142 نهادهاي انقلاب اسلامي
241 16929 17170 435 7400 7835 25005 ساير
این مطلب را هم بخوانید :   نتایج آزمون‌های استخدامی به شکلی اعلام شود که شائبه ای به وجود نیاید

ماخذ: سالنامه آماري کشور 1387- مرکز آمار ايران

1) ساير مقررات استخدامي شامل مقررات استخدامي شركتهاي دولتي و مقررات استخدامي خاص است .

2) اختلاف سرجمع با اجزاء مربوط به تعداد كاركنان برخي از واحدهاي وزارتخانه ها و موسسات دولتي مي باشد كه به تفكيك مرد و زن در دسترس نبوده است

3) از سال 1380 اطلاعات ارائه شده مربوط به ابتداي سال مي باشد .

4) كاركنان شركت راه آهن شهري تهران و حومه (مترو) وشركت واحداتوبوسراني تهران و حومه در وزارت كشور منظور شده است .

5) كاركنان دادگستري جمهوري اسلامي ايران در قوه قضاييه منظور شده است .

6) كاركنان ديوان محاسبات كشور در مجلس شوراي اسلامي منظور شده است .