پاراف آخرین اخبار مطالب و قوانین اداری شغلی استخدامی مالی

رای هیات تخصصی دیوان عدالت در مورد ابطال حذف فوق العاده حق اشعه

پاراف رای هیات تخصصی دیوان عدالت در مورد ابطال حذف فوق العاده حق اشعه : ابطال بند 4 ماده 61 آئین نامه اداری ، استخدامی و تشکیلاتی کارکنان غیر هیأت علمی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 2- ابطال بند 3 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری و جایگزین کردن بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه.
تاریخ تنظیم گزارش: 16 مرداد 1394
دادنامه: 183 تاریخ صدور: 11/5/94 93/اس/46
مــرجــع رسـیــدگــی : هیات تخصصی اداری استخدامی دیوان عدالت اداری
طرف شکایت : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان
گردشکـار:
شکات به موجب دادخواستهای تقدیمی ابطال بند 4 ماده 61 54] [ آئین نامه نهایی را خواستار شده اند. و در جهت تبیین خواسته توضیح داده اند که:
علی رغم صدور آرای هیات عمومی و وحدت رویه و همچنین مدارک بالا و جوابیه انرژی اتمی به معاونت درمان اصفهان و جوابیه سازمان انرژی اتمی به انجمن رادیولوژی لرستان و نظرات کمیسیون مشورتی دیوان عدالت اداری همچنین بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مورخ سال 1368 و اصلاحیه آن در سال 1386 و مجدداً در سال 1391 که همگی ضمیمه می باشند و در تمامی آنها حکم شده حق اشعه معادل 50% حقوق و مزایای مستمر و حق جذب می باشد که تا تاریخ 1/1/1388 به ما پرداخت شد. سپس از این تاریخ بند حق اشعه به دلیل اجرایی شدن ناقص قانون مدیریت خدمات کشوری از احکام حذف و در دل تفاوت تطبیق با مبلغ ثابت و مطابق سال 1387 قرار گرفت و تاکنون تغییری نکرده است. و طبق بند 4 ماده 61 آیین نامه نهایی اداری و استخدامی کارمندان غیر هیات علمی دانشگاهها و بند 3 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه (50% حقوق و مزایای مستمر و حق جذب ) تغییر و حداکثر به (1000 تا 3000) امتیاز تعدیل کرده که قرار است آنرا اجرایی کنند.
با توجه به اینکه اکثر پرسنل رادیولوژی به دلیل کار با اشعه x و گاما دچار عوارضی از قبیل عقیمی و فرزندان ناقص الخلقه و انواع سرطانها بخصوص سرطان خون می شوند و اکثراً از لحاظ روحی شدیداً تحت فشار مظاعف هستند اجازه ندهید حق ما پایمال شود لذا درخواست داریم از تاریخ تصویب و قبل از اجرایی شدن آن (1/1/1388) بند 4 ماده 61 آیین نامه نهایی اداری و استخدامی کارمندان غیر هیات علمی دانشگاهها و بند 3 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری را ابطال و دستور فرمایید بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مورخ 1368 و اصلاحیه آن در سال 1386 و 1391 جایگزین شود و مابه التفاوت آن از تاریخ 1/1/1388 به بعد به ما پرداخت شود تا فشار روحی وارد بر ما پرسنل رادیولوژی کمی کاهش پیدا کند.

این مطلب را هم بخوانید :   رای هیات تخصصی دیوان عدالت در مورد ابطال اعمال کلیه امتیازات متعلق به فرزندان شاهد را به فرزندان جانبازان بالای ۷۰ درصد

*خلاصه مدافعات مشتکی عنه :
سرپرست مدیریت امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به موجب لایحه 1763/2/12/ب مورخ 17/2/1394 توضیح داده است که:
در آئین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاهها بند 4 ماده 61 که شاکی درخواست حذف آن را نموده وجود ندارد و ابطال آئین نامه باید به طرفیت مرجع تصویب کننده آن مطرح شود. حذف بندهای آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان دانشگاهها مصوب هیأت امناء در حیطه اختیارات این دانشگاه نمی باشد. بند 4 ماده 54 آئین نامه اداری و استخدامی غیر هیات علمی در خصوص فوق العاده حق اشعه می باشد ، که تاکنون دستور العمل آن ابلاغ نشده، لذا حق اشعه کارکنان مطابق با قانون مدیریت خدمات کشوری و بر اساس جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت می شود و با اجرایی شدن قانون مذکور کلیه قوانین مغایر از جمله قانون حفاظت در برابر اشعه لغو شده است.
موضوع در جلسه مورخ 21 / 4 / 94 هیأت تخصصی اداری و استخدامی مطرح و به شرح زیر به صدور رأی مبادرت گردید .

رأی هیأت تخصصی:

1- با توجه به اینکه مطابق قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال قانون در زمره صلاحیتها و اختیارات دیوان عدالت اداری نیست لذا در خصوص خواسته شکات مبنی بر ابطال بند 3 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری خواسته موجه نبوده و حکم به رد شکایت صادر می شود.
2- مطابق بند ب ماده 20 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانها که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می باشند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی بویژه قانون محاسبات عمومی ، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آئین نامه های مالی، معاملاتی و اداری – استخدامی – تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تأیید رئیس جمهور می رسد، عمل می نمایند و با توجه به اینکه آئین نامه مورد اعتراض در راستای قانون مذکور تصویب شده و در هر حال به دلالت قانون مذکور دانشگاهها بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی اداره می شوند و مصوبات هیأت امناء مجری می باشد، بنابراین بند 3 ماده 54 آیین نامه مورد اعتراض که شکات به اشتباه به ماده 61 اشاره کرده اند و لکن یکی از شکات شماره صحیح آئین نامه مورد اعتراض را 54 قید کرده است با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال نیست و مستند به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

این مطلب را هم بخوانید :   رای شماره ۵۶۳ دیوان درباره وصول حق بیمه و احتساب سوابق بیمه ای

سبزواری نژاد

رئیس هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری