[…] نظریه رئیس مجلس در مورد پرداخت فوق العاده ویژه به کارکن… […]