پاراف آخرین اخبار مطالب و قوانین اداری شغلی استخدامی مالی

‌قانون استفاده بعضی از دستگاه‌ها از نماينده حقوقی در مراجع قضائی

‌پاراف ‌قانون استفاده بعضی از دستگاه‌ها از نماينده حقوقی در مراجع قضائی : ‌قانون استفاده بعضی از دستگاه‌ها از نماينده حقوقی در مراجع قضائی و معافيت بنياد شهيد انقلاب اسلامی.

ماده واحده – به موجب اين قانون بنياد شهيد انقلاب اسلامي، بنياد پانزده خرداد، كميته امداد امام خميني(‌ره)، بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب‌اسلامي، ستاد رسيدگي به امور آزادگان، شهرداريها و بانك‌ها و دانشگاه‌هاي غير دولتي و شركتهاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت از جمله شركتهاي دولتي و‌موسسات انتفاعي وابسته به دولت كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي مي‌توانند نماينده حقوقي خود را جهت طرح دعوا يا دفاع از‌دعاوي مربوط در مراجع قضائي معرفي نمايند. ( اصلاحي 30/6/1376 )

‌قانون استفاده بعضي از دستگاه‌ها از نماينده حقوقي در مراجع قضائي و معافيت بنياد شهيد انقلاب اسلامي و كميته‌امداد امام خميني (‌ره) از پرداخت هزينه دادرسي مصوب 7/3/1374
‌ماده واحده – به موجب اين قانون بنياد شهيد انقلاب اسلامي، بنياد پانزده خرداد، كميته امداد امام خميني(‌ره)، بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب‌اسلامي، ستاد رسيدگي به امور آزادگان، شهرداريها و بانك‌ها و دانشگاه‌هاي غير دولتي و شركتهاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت از جمله شركتهاي دولتي و‌موسسات انتفاعي وابسته به دولت كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي مي‌توانند نماينده حقوقي خود را جهت طرح دعوا يا دفاع از‌دعاوي مربوط در مراجع قضائي معرفي نمايند. ( اصلاحي 30/6/1376 )
‌تبصره 1- بنياد شهيد انقلاب اسلامي و كميته امداد امام خميني(‌ره) از پرداخت هزينه دادرسي معاف خواهند نمود.
‌تبصره 2 – در خصوص دعاوي (‌اعم از كيفري و حقوقي) مربوط به مدد جويان كميته امداد امام خميني (‌ره) و سازمان بهزيستي كشور و خانواده‌هاي‌تحت پوشش بنياد شهيد انقلاب اسلامي و بنياد جانبازان و ستاد آزادگان در صورت تقاضاي نامبردگان حسب مورد دستگاه مربوطه مي‌تواند طبق مفاد‌ماده واحده اقدام به معرفي نماينده حقوقي نمايد. ( الحاقي 13/2 1379 )
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه روز يكشنبه هفتم خرداد ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي‌تصويب در تاريخ 1374.3.17 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

این مطلب را هم بخوانید :   تصویبنامه نظام تشخيص صلاحيت کارشناسان و مشاوران

رئيس مجلس شوراي اسلامي

علي‌اكبر ناطق نوري