باسلام خدمت جناب آقای دکترنوربخش . احتراما پخش آماروارقام به درد بازنشستگان تامین اجتماعی نمیخورد صرفا ما تمام بازنشستگان حاضرهستیم به جای اینکه حقوق ها را افزایش دهید کاری کنید که قیمت ها برگردد به زمان های نه چندان دور . افزایشی که چندبرابر آن را باید درگرو هزینه های مخارج روزمره زندگی پرداخت کنیم جز اینکه روزبه روز فقیرترشویم چیزی رابه دنبال نخواهدداشت . اگرمیشد دوبارزندگی کنیم دفعه اول راهرطوربودمیگذراندیم ودفعه دوم راخوب زندگی میکردیم . که خوب میدا نید امکان ندارد شمارابه خدا فکری بکنید زندگی زجر آور شده است .