نمایندگان مجلس خودشان که حقوق بالای دارند به فکرما کارگزاران بیمه کشاورزی نیستند