با سلام پس تکلیف افزایش حقوق ما کارمند نماهای قرارداد معین که بیشتر بار سازمان روی دوش ماهست چی؟
چرا تکلیف مارو مشخص نمیکنند ماآخر کارگریم با مدرک فوق لیسانس یا کارمند
خدا از باعث وبانی اش نگذره