با سلام
جانباز ۳۵درصد و حالت اشتغال بنیاد شهید هستم و ۳۵ ماه سابقه جبهه دارم و در سال ۹۳ فرم ماده ۳۸ را از بنیاد گرفتم و پس از تکمیل آن را دباره به بنیاد شهید دادم ولی تا آلان که حقوق تیر ماه گرفتم ماده ۳۸ یا ۱۹۰ سپاه به حقوق اضافه نشده و خبر های شنیده میشه که در مرداد ۹۵ با حقوق مرداد ماده ۳۸ اضافه میشه این خبر چقدر مورد تایید شماست. و کسی تا حالا خبر دقیق نگفته از کی اعمال میشه از شما خواهش دارم به جوابی به جانبازان بدهید هر روز امروز و ف وا میکنن ولی جواب درست نم دهند خواهشا میکنم که بگیرد دقیقا از چه ماه به حقوق اضافه میشه