پاراف آخرین اخبار مطالب و قوانین اداری شغلی استخدامی مالی

آراء دیوان عدالت اداری

رأی دیوان عدالت درباره ابطال کل آئین نامه بهره مندی کارکنان از خانه های سازمانی

پاراف رأی دیوان عدالت درباره ابطال کل آئین نامه بهره مندی کارکنان از خانه های سازمانی : موضوع: ابطال کل آئین نامه بهره مندی کارکنان از خانه های سازمانی
دادنامه:81
مــرجــع رسـیــدگــی : هیات های تخصصی پژوهشی فرهنگی. طرف شکایت : سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی.
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع :
شاکی طی دادخواست تقدیمی آئین نامه بهره مندی کارکنان سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی مصوب بیست و ششمین جلسه هیأت امناء سازمان بتاریخ 2/3/91 که پس از تأیید وزیر طی نامه شماره 12883/020 مورخه 8/3/91 ابلاغ گردیده را مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات قانونی دانسته و توضیح داده است که مرجع تصویب برخلاف احکام قانونی موضوع ماده8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25/2/87 با اصلاحات مورخ 28/9/89 ومواد 1و3و4و5 آئین نامه اجرائی ماده قانونی مرقوم مصوب 24/1/88 هیأت وزیران بشرح آئین نامه مورد اعتراض از فروش خانه های سازمانی به کارکنان متصرف ممانعت بعمل آورده ، در حالی که در قانون مورد استناد و آئین نامه اجرائی آن تمدید و مبادله قرارداد اجاره و همچنین واگذاری زمین جزء در شرایط خاص و استثنائی ،آنهم با تصویب هیأت وزیران ، ممنوع است . بشرح آئین نامه تمدید اجاره خانه های سازمانی را مورد تصویب قرارداده است در نتیجه آئین نامه مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب است لذا خواهان ابطال آن شده است . طرف شکایت به استناد حکم بند ب ماده20 قانون برنامه پنجم مبنی بر اینکه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانهائی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارت های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع ذیربط می باشند بدون الزام به رعایت سایر قوانین ومقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی فقط در چارچوب مصوبات و آئین نامه های مالی و معاملاتی و اداری و استخدامی ، تشکیلاتی مصوب هیأت امناء که حسب مورد به تأیید وزارت علوم یا بهداشت و درمان و در مورد فرهنگستانها به تأیید رئیس جمهور برسد عمل می نماید چون آئین نامه مورد اعتراض مصوب هیأت امناء سازمان است در چارچوب بند ب قانون مذکور تصویب شده بنابراین مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات نمی باشد. و رأی وحدت رویه شماره 899 مورخه13/5/93 هیات عمومی هم موید همین معنی است .

این مطلب را هم بخوانید :   متن قانون پیش ‌فروش ساختمان مصوب ۸۹/۱۰/۲۹

نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش :
با عنایت به اختیارات قانونی هیأت امناء مراکز و موسسات آموزش عالی در وضع مقررات اداری مالی بدون الزام به رعایت سایرقوانین ، مصوبه مورد اعتراض که به تصویب هیأت امناء موسسه طرف شکایت رسیده و وزیر علوم تحقیقات و فناوری نیز آن را امضاء و تأیید نموده خارج از حدود اختیارات تشخیص نمی گردد.

تهیه کننده گزارش : ذبیح اله واحدی

موضوع در جلسه مورخ 17/1/94 هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداریمطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

اعـضـاء هـیـأت بـه اتـفـاق آراء عـقـیـده دارنـد : با نظریه تهیه کننده گزارش موافقت میگردد.

 رأی هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی

در خصوص شکایت مطروحه به طرفیت هیأت امناء سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی مبنی بر درخواست ابطال آئین نامه بهره مندی کارکنان از خانه های سازمانی به جهت مغایرت با ماده 8 قانون ساماندهی وحمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال 1387 و اصلاحات بعدی و مغایرت با مواد 3و4و5 آئین نامه اجرایی قانون مذکور باتوجه به اوراق و محتویات پرونده و دفاعیات طرف شکایت نظر به اینکه قانونگذار بشرح بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه وضع مقررات اداری و مالی و تشکیلاتی مراکز آموزش عالی دارای مجوز را بدون الزام به رعایت سایر قوانین ومقررات به هیات امناء آن مراکز واگذار نموده که با تأیید وزیر مربوطه لازم الاجرا می گردد و در مانحن فیه که آئین نامه بهره مندی کارکنان سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی هرچند دارای احکامی مغایر با قانون ساماندهی وحمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال 1387 مجلس شورای اسلامی است چون به تصویب هیات امناء و تأیید وزیر علوم تحقیقات و فناوری رسیده است مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات تشخیص نمی گردد و لذا رأی به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام میگردد . این رأی وفق ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت 20 روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده تن از قضات محترم دیوان قابل اعتراض می باشد .

ذبیح اله واحدی / رئیس هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری