ابلاغیه شماره ۱۱۲۷۱۲۸ رئیس جمهور (شورای عالی اداری) درباره حقوق شهروندی در نظام اداری

ابلاغیه شماره ۱۱۲۷۱۲۸ رئیس جمهور (شورای عالی اداری) درباره حقوق شهروندی در نظام اداری

پاراف ابلاغیه شماره ۱۱۲۷۱۲۸ رئیس جمهور (شورای عالی اداری) درباره حقوق شهروندی در نظام اداری : ابلاغ حقوق شهروندی در نظام اداری توسط ریاست محترم…

شرایط و مقررات مطالبه هزینه حق الوکاله، دستور تخلیه در اماکن استیجاری و سوءاستفاده از سفیدمهر و سفید امضا

شرایط و مقررات مطالبه هزینه حق الوکاله، دستور تخلیه در اماکن استیجاری و سوءاستفاده از سفیدمهر و سفید امضا

پاراف شرایط و مقررات مطالبه هزینه حق الوکاله، دستور تخلیه در اماکن استیجاری و سوءاستفاده از سفیدمهر و سفید امضا : هر روز در مجتمع‌های…

رای ۱۲۹۸ دیوان درباره حداقل مدرک تحصیلی اخذ مجوز تاسیس موسسه مشاوره حقوقی

رای ۱۲۹۸ دیوان درباره حداقل مدرک تحصیلی اخذ مجوز تاسیس موسسه مشاوره حقوقی

پاراف رای ۱۲۹۸ دیوان درباره حداقل مدرک تحصیلی اخذ مجوز تاسیس موسسه مشاوره حقوقی : کلاسه پرونده: ۹۳/۹۷۴ شماره دادنامه: ۱۲۹۸ موضوع رأی: ابطال مصوبه…

تصویبنامه ۱۱۲۷۱۲۸ شورای عالی اداری درباره ضوابط اجرایی حقوق شهروندی در نظام اداری

تصویبنامه ۱۱۲۷۱۲۸ شورای عالی اداری درباره ضوابط اجرایی حقوق شهروندی در نظام اداری

پاراف تصویبنامه ۱۱۲۷۱۲۸ شورای عالی اداری درباره ضوابط اجرایی حقوق شهروندی در نظام اداری : این مقرره در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۹ شورای عالی اداری تصویب…