پاراف آخرین اخبار مطالب و قوانین اداری شغلی استخدامی مالی

ابلاغیه نحوه محاسبه اضافه کار در پاداش پایان خدمت کارکنان

پاراف ابلاغیه نحوه محاسبه اضافه کار در پاداش پایان خدمت کارکنان : نظریه شماره ۵۰۱۱/۹۲/۲۲۲ مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۲ امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در مورد احتساب حق بیمه های کسر شده از اضافه کار در پرداخت پاداش پایان خدمت.

به موجب قسمت اخیر ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه، افرادی که تا قبل از تاریخ ۱/۱/۸۸ از فوق العاده اضافه کار آنان کسور بازنشستگی کسر شده است، متناسب با مبلغ کسر شده در پاداش پایان خدمت محاسبه می گردد. لذا به نظر این امور، سنوات فوق العاده اضافه کار مکسوره به مأخذ آخرین ماه می تواند در محاسبه پاداش پایان خدمت ملاک عمل قرار گیرد.

جناب آقای ایرج

مدیر کل محترم نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی

موضوع: اعلام نظر

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۱۰۱۵۱/۵۶ مورخ ۳۱/۱/۹۲ راجع به نحوه محاسبه اضافه کار در پاداش پایان خدمت اعلام می دارد:

به موجب قسمت اخیر ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه، افرادی که تا قبل از تاریخ ۱/۱/۸۸ از فوق العاده اضافه کار آنان کسور بازنشستگی کسر شده است، متناسب با مبلغ کسر شده در پاداش پایان خدمت محاسبه می گردد. لذا به نظر این امور، سنوات فوق العاده اضافه کار مکسوره به مأخذ آخرین ماه می تواند در محاسبه پاداش پایان خدمت ملاک عمل قرار گیرد.

محمدرضا مسلمی- رییس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل

ترم نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع: اعلام نظر با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه شماره ۱۰۱۵۱/۵۶ مورخ ۳۱/۱/۹۲ راجع به نحوه محاسبه اضافه کار در پاداش پایان خدمت اعلام می دارد: به موجب قسمت اخیر ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه، افرادی که تا قبل از تاریخ ۱/۱/۸۸ از فوق العاده اضافه کار آنان کسور بازنشستگی کسر شده است، متناسب با مبلغ کسر شده

این مطلب را هم بخوانید :   کمیسیون تلفیق حداقل و حداکثر پاداش پایان خدمت بازنشستگان را تصویب کرد، از ۳۰ تا ۲۱۰ میلیون