با سلام
از اول دبستان به ما یاد دادند که:
زگهواره تا گور دانش بجوی
پس چه اتفاقی افتاده…!!؟؟
پس این دانش، باید یه جایی به درد بخورد…
ادامه تحصیل و پیشرفت ، حق ماست..
این بخشنامه ، حاوی مواردی است که حقوق نیروهای خدماتی را نادیده می گیرد
اگر کمبود نیروی خدماتی دارید ، استخدام کنید…
آنقدر نیروی متقاضی خدمات هست که قابل شمارش نیستند
جلوی پیشرفت افرادی را نگیرید که باعث پیشرفت مملکت می شوند