ضمن عرض اد و احترام. شما توی آیین نامه ماده 9 قانون بهبود محیط کسب و کار واژه ؛ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی رو صحیحاًننوشیتید. لطفا اصلاح بفرمایید. چررررررررا اشتباه نوشتید….
صحیح این واژه در تبصره ماده 1 قانون بهبود نوشته شده .
خداحافظ شما.