بنام خدا.
اگرنمایندگان مجلس ویاهئت دولت درعمل می خواستند.برای جانبازان.رزمندگان.آزادگان.وخانواده معظم شهداء کاری بکنند.صددرصدتا حالا کرده بودنند.
فقط وفقط شعار وحرف بدون عمل.البته ازچند منبع مورد اطمینان شنیده شده.که بعضی ازنمایندگان وهئت دولت مثل.آقایان.عزیزی.باهنر.نوبخت.زنگنه.سنگ اندازی می کنند.
آقای نوبخت جلوی اجرای کردن سند راهبردی رزمندگان راگرفته است.
چرانمایندگان درموضوعاتی که خودشان می خواهند.همه باهم دفاع می کنند.وتا نتیجه نگیرنند.ادامه می دهند.
مگرامام نفرمود.نگذارید ایثارگران درپیچ وخم زندگی بمانند.
مگراخیرا رهبر فرزانه ومعظم انقلاب طی ابلاغیه بند ۴۷برنامه ششم توسعه اولویت تسهیلات مالی واعطای مسئولیت های دولتی وغیره راصادرنکرد.پس چراکسی عمل نمی کند.ولایت مدارها کی می خواهند کاری بکنند.باتشکر.