نمایندگان مجلس با تصویب این استفساریه حقوق حقه کارکنان دولت که را در 30 سال گذشته سهم خود را از اضافه کار تامین اجتماعی پرداخت کرده بودند و این پرداخت ها در حقوق بازنشستگی و پاداش آخر خدمت آنان تاثیر 30 تا 50 درصدی داشت بازگردانند که جای تشکر و قدردانی دارد. دولت با بخشنامه ای که به قطع پرداخت حق بیمه از اضافه کار در صدد بود حقوق افرادی که پس از تصویب 30 تا 50 درصد نسبت به کسانیکه قبل از شهریور تاریخ صدور بخشنامه کاهش دهد که این ظلمی مضاعت و ظالمانه بود که نمایندگان مجلس جلوی آن را گرفتند. در ازای اینکه باید دولت شیوه ای را در پیش گیرد تا حقوق بازنشستگان را که پس از سالها خدمت فرسوده شده و عروس داماد نوه و هزران مشکل دیگر دارند را افزایش دهد در کمال ناباوری در صدد کاهش ان بود.
نمایندگان محترم تشکر تشکر