هر دم از این باغ گلی میروید
اینم یکی دیگه از الطاف بی بدیل مجلسیان و دولت تدبیر ناامید به خانواده های ایثارگر