نظام هماهنگ کی اجرا میشود؟ ناعدالتی کی ازبین میرود؟ چرا یک با یک برابر نیست ؟