سلام ،آقای کارشناس فقهی بانک مرکزی بایدمستحضرباشند نظر حضرت آیت ا۰۰۰دقیقا واضح وروشن است موسسات اعتباری بانام خدا پیامبر وایمه معصومین عیناو عملا رباخواری مدرن وپیشرفته می نمایندغافل ازچشم شماها،زیراکسانیکه نمی فهمندویانمی خواهندبفهمندشریک آنانندوالسلام