خجالت دارد کسی که با تبعیض از معلم خود بیشتر حقوق میگیرد