پاراف آخرین اخبار مطالب و قوانین اداری شغلی استخدامی مالی

تصویبنامه در خصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات

پاراف تصویبنامه در خصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات :  ۱۳/۲/۱۳۹۴ هـ۵۱۸۱۳ت/۱۵۴۰۰

تصویبنامه در خصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات

۱ـ معاملات کوچک: معاملاتی که کمتر از یکصد و سی و نه میلیون (۱۳۹.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد.
۲ـ معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ یک میلیارد و سیصد و نود میلیون .نکند تجاوز ریال (۱.۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰)
۳ـ معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ یک میلیارد و سیصد و نود میلیون (۱.۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه ۶/۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۵۴۴۸/۵۶ مورخ ۲۵/۱/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب۱۳۸۳ـ و ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)
ـ مصوب۱۳۹۳ـ تصویب کرد:

الف ـ نصاب معاملات موضوع ماده(۳) قانون برگزاری مناقصات بهشرح زیر تعیین میگردد:

۱ـ معاملات کوچک: معاملاتی که کمتر از یکصد و سی و نه میلیون (۱۳۹.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد.

۲ـ معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ یک میلیارد و سیصد و نود میلیون .نکند تجاوز ریال (۱.۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰)

۳ـ معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ یک میلیارد و سیصد و نود میلیون (۱.۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد.

ب ـ نصاب معاملات موضوع بند (الف) به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام میشود، تسری مییابد.

معاون اول رئیس جمهور

اسحاق جهانگیری

این مطلب را هم بخوانید :   گزارش برخی نقایص آئین نامه های اجرایی قانون برگزاری مناقصات