پاراف آخرین اخبار مطالب و قوانین اداری شغلی استخدامی مالی

دیوان عدالت

رای دیوان عدالت در مورد حقوق و مزایای مستمر کارکنان سازمان آموزش و پرورش استثنایی

پاراف رای دیوان عدالت در مورد حقوق و مزایای مستمر کارکنان سازمان آموزش و پرورش استثنایی :
شماره ویژه نامه: ۷۶۹   سال هفتاد و یک شماره ۲۰۴۲۳
رأی شماره ۱۹۹۸ الی ۲۰۰۱ هيأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ضریب ۲/۱ موضوع ضوابط اجرایی تبصره۵ ماده واحده قانون تشکيل سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور در حقوق و مزایای مستمر افراد مشمول در طول سال ۱۳۸۷
۱۸/۱/۱۳۹۳ ۹۳/۱۰۶۸شماره   تاریخ دادنامه : ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ شماره دادنامه: ۱۹۹۸ الی ۲۰۰۱
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار : خانمها صدیقه ذوالحسنی٬ فاطمه بلوکی٬ طيبه مرجانی٬ هنگامه دل آرامی٬ مهين قربانیلطفآبادی٬ فاطمه ایوبی٬  مریم کشتکار طالمی و آقای محمد مسگرانی طرقبه به موجب درخواستهای جداگانهای اعلام کردهاند در خصوص اجرای مصوبه بيست  و سومين جلسه شورای آموزش و پرورش استثنایی مورخ ۱۹/۸/۱۳۸۶ مبنی بر اعمال ضریب (۲/۱) به حقوق ومزایای مستمر در احکام کارگزینی و پرداخت مابهالتفاوت آن٬ تعدادی از معلمان آموزش و پرورش استان خراسان رضوی در شعب مختلف دیوان عدالت اداری طرح شکایت کردهاند و شعب دیوان در خصوص موضوع مذکور آراء متعارضی صادر کردهاند٬ نامبردگان رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده اند:
گردش کار پروندهها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه بيست و هفتم دیوان عدالت اداری در رسيدگی به پرونده شماره ٬۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۴۸۰۶ ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۲۲۸۷
٬۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۲۳۱۱ ٬۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۶۷۱۰ ٬۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۰۰۹۸ ٬۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۲۴۶۰ با موضوع دادخواست خانمها فاطمه
بلوکی٬ صدیقه ذوالحسنی٬ طيبه مرجانی٬ هنگامه دل آرامی٬ مهين قربانی لطف آبادی٬ وحيده مرادی زاده به طرفيت اداره کل آموزش
و پرورش استان خراسان رضوی و به خواسته صدور حکم مبنی بر اجرای مصوبه بيست و سومين جلسه شورای آموزش و پرورش
استثنایی مبنی بر اعمال ضریب (۲/۱) به حقوق و مزایای مستمر در احکام کارگزینی و پرداخت مابهالتفاوت آن٬ به موجب دادنامههای
٬۲۳/۴/۱۳۹۲ ـ ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۹۴۵ ٬۲۳/۴/۱۳۹۲ ـ ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۹۹۰ ٬۲۳/۴/۱۳۹۲ ـ ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۹۴۲ شماره
به آینده شرح به ًمفادا ٬۲۳/۴/۱۳۹۲ـ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۰۰۲ ٬۱۲/۵/۱۳۹۲ ـ ۹۲۰۹۹۲۷۰۱۲۰۵ ٬۷/۵/۱۳۹۲ ـ ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۱۵۱
صدور رأی مبادرت کرده اند:
با ملاحظه اوراق پرونده٬ نظر به این که اولاً: مصوبه مورد استناد شاکی فاقد شماره و تاریخ بوده و تاکنون جهت اجراء به سازمانهای
مربوطه ابلاغ نشده با این وصف در واقع قابليت اجرایی پيدا نکرده است. ایراد اداره مشتکیعنه در این خصوص وارد است. ثانيًا: به
استناد تبصره «۵» قانون تشکيل سازمان آموزش و پرورش استثنایی مصوب سال ۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی پنج سال خدمت
دولتی رضایتبخش در سازمان شش سال محسوب میشود و طبق اساسنامه سازمان آموزش وپرورش استثنایی٬ شورای سازمان
مزبور هيچ گونه اختياراتی در خصوص افزایش حقوق و مزایای کارکنان سازمان را ندارد با فرض تصویب واعتبار و ابلاغ مصوبه بيست و
سومين جلسه شورای سازمان آموزش و پرورش استثنایی اعمال ضریب (۲/۱) به حقوق و مزایای مستمر مندرج در احکام کارگزینی
تمامی کارکنان آموزش و پرورش استثنایی کشور اعم از اداری٬ آموزشی و توانبخشی از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۷ خارج از حدود اختيارات
قانونی شورای مذکور و مغایر قانون تشکيل سازمان آموزش و پرورش استثنایی است. لذا با شرایط موصوف شکایت شاکی غيروارد
تشخيص مستنداً به مفهوم مخالف مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری و با رعایت اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران به رد آن حکم صادر و اعلام میشود. رأی دیوان قطعی است.
ب: شعبه بيست و هفتم دیوان عدالت اداری در رسيدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۵۰۰۵۸۹۳ با موضوع دادخواست خانم مریم
کشتکار طالمی به طرفيت اداره کل آموزش و پرورش استان گيلان و به خواسته صدور حکم مبنی بر اجرای مصوبه بيست و سومين
جلسه شورای آموزش و پرورش استثنایی مبنی بر اعمال ضریب (۲/۱) به حقوق و مزایای مستمر در احکام کارگزینی و پرداخت
مابهالتفاوت آن به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۲۸۹ـ ٬۶/۷/۱۳۹۳ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت شاکی به طرفيت مشتکیعنه به خواسته اصلاح حکم حقوقی به تاریخ اجراء ۱/۱/۱۳۸۷ و در اجرای مصوبه بيست
و سومين جلسه شورای سازمان آموزش و پرورش استثنایی مورخ ۲۹/۸/۱۳۸۶ موضوع اصلاحيه ضوابط اجرایی تبصره ۵ ماده واحده
قانون تشکيل سازمان آموزش وپرورش استثنایی کشور با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات شاکی به شرح دادخواست و ضمائم آن
و مفاد لایحه دفاعيه طرف شکایت و ضمن بررسی دلایل و مدارک ابرازی از ناحيه طرفين و با مداقه در متن مصوبه مورد استناد٬ نظر به
این که اولاً: مصوبه مورد استناد شاکی فاقد شماره بوده و جهت اجراء به دستگاه متبوع ابلاغ نشده لذا ناتمام و قوام نيافته است.
ثانيًا: با مداقه در مفاد تبصره ۵ ماده واحده (استنادی) قانون تشکيل سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور که مقرر داشته (۵
سال خدمت دولتی رضایت بخش در سازمان از هر نظر از جمله بازنشستگی شش سال محـسوب میگردد) مصوبه مـورد استناد در
مقام بيان افزایش ضریب حقوقی به مأخذ ۲/۱ نيست. ثالثًا: طبق اساسنامه سازمان آموزش و پرورش استثنایی شورای سازمان
موصوف هيچ گونه اختياری در خصوص افزایش حقوق و مزایای کارکنان سازمان را ندارد٬ بنا به مراتب فوق شکایت مطروحه غيروارد
تشخيص و مستنداً به مفهوم مخالف ماده ۱۰ از قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری به رد شکایت حکم صادر
میشود. رأی صادر شده وفق ماده ۶۵ از قانون فوقالبيان ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر
دیوان میباشد.
ج: شعبه نهم دیوان عدالت اداری در رسيدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۸۹ با موضوع دادخواست آقای مهدی رضوانی به
طرفيت اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی و به خواسته صدور حکم مبنی بر اجرای مصوبه بيست و سومين جلسه
شورای آموزش و پرورش استثنایی مبنی بر اعمال ضریب (۲/۱) به حقوق و مزایای مستمر در احکام کارگزینی و پرداخت مابهالتفاوت
آن٬ به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۱۶۷۹ـ ٬۵/۶/۱۳۹۲ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت شاکی به طرفيت مشتکیعنه به خواسته اصلاح حکم کارگزینی مطابق با بيست و سومين جلسه آموزش و
پرورش استثنایی کشور مصوب ۱۹/۸/۱۳۸۶ به شرح مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن نظر به این که به موجب آراء شماره ۱۶۴ـ
۲۰/۲/۱۳۷۰ و ۷۹۹ـ۵/۱۲/۱۳۸۵ هيأت عمومی دیوان عدالت اداری فقدان و یا عدم وجود اعتبار سازمان دولتی نمیتواند نافی حقوق
منعکسه افراد باشد. ثانيًا: مصوبه بيست و سومين جلسه شورای سازمان آموزش و پرورش استثنایی مورخ ۲۹/۸/۱۳۸۶ موضوع
ضوابط اجرایی تبصره ۵ ماده واحده قانون تشکيل سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور قبل از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ زمان
لازمالاجراءشدن قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و در زمان خود حاکميت داشته است. ثالثًا: به موجب ماده ۱۲۷ قانون
مدیریت خدمات کشوری از زمان لازمالاجراءشدن قانون مذکور مقررات و ضوابط مغایر با آن نسخ شده است بدین لحاظ شکایت شاکی
وارد تشخيص و مستند به مواد ۱۰ و ۱۱ و ۱۱۸ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به وارد دانستن
شکایت و الزام مشتکیعنه به پرداخت مزایای قانونی مصوب مورد تقاضا از تاریخ استحقاق تا (۱/۱/۱۳۸۸) تاریخ لازمالاجراءشدن قانون
مدیریت خدمات کشوری حکم صادر و اعلام میشود. رأی صادر شده وفق ماده ۶۵ قانون دیوان ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل
اعتراض در شعب تجدیدنظر میباشد.
اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی به موجب دادخواستی نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۱۶۷۹ـ ۵/۶/۱۳۹۲
صادر شده از شعبه نهم دیوان عدالت اداری تقاضای تجدیدنظر خواهی کرده است که شعبه چهارم تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره
۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۲۵۹ـ ٬۲۶/۹/۱۳۹۲ ضمن رد تجدیدنظرخواهی به تأیيد دادنامه بدوی حکم صادر کرده است.
د: شعـبه نهم دیوان عـدالت اداری در رسـيدگی به پرونـدههای شـماره ٬۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۸۳۷۳ ٬۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۸۴۰۴
٬۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۶۴۷۴ با موضوع دادخواست خانم معصومه حيدری و آقایان اصغر ميرمحرابی و احمد فائزی به طرفيت اداره کل
آموزش و پرورش استان خراسان رضوی و به خواسته صدور حکم مبنی بر اجرای مصوبه بيست و سومين جلسه شورای آموزش و
پرورش استثنایی مبنی بر اعمال ضریب (۲/۱) به حقوق و مزایای مستمر در احکام کارگزینی و پرداخت مابهالتفاوت آن به موجب
ًمفادا ٬۶/۶/۱۳۹۲ ـ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۱۷۲۷ ٬۶/۶/۱۳۹۲ ـ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۱۶۹۴ ٬۵/۶/۱۳۹۲ـ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۱۶۷۸ شماره دادنامههای
به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت شاکی به طرفيت مشتکیعنه به خواسته اصلاح حکم کارگزینی مطابق با بيست و سومين جلسه آموزش و
پرورش استثنایی کشور مصوب ۱۹/۸/۱۳۸۶ به شرح مفاد دادخواست و ضمائم آن نظر به این که به موجب آراء شماره
۱۶۴ـ۲۰/۲/۱۳۷۰ و ۷۹۹ـ ۵/۱۲/۱۳۸۵ هيأت عمومی دیوان عدالت اداری فقدان و یا عدم وجود اعتبار سازمان دولتی نمیتواند نافی
حقوق منعکسه افراد باشد. ثانيًا: مصوبه بيست و سومين جلسه شورای سازمان آموزش و پرورش استثنایی مورخ ۲۹/۸/۱۳۸۶
موضوع ضوابط اجرایی تبصره ۵ ماده واحده قانون تشکيل سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور قبل از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ زمان
لازمالاجراءشدن قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و در زمان خود حاکميت داشته است. ثالثًا: به موجب ماده ۱۲۷ قانون
مدیریت خدمات کشوری از زمان لازمالاجراءشدن قانون مذکور مقررات و ضوابط مغایر با آن نسخ شده است بدین لحاظ شکایت شاکی
وارد تشخيص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ و ۱۱۸ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به وارد
دانستن شکایت و الزام مشتکیعنه به پرداخت مزایای قانونی مصوب مورد تقاضا از تاریخ استحقاق تا (۱/۱/۱۳۸۸) تاریخ
لازمالاجراءشدن قانون مدیریت خدمات کشوری حکم صادر و اعلام میشود. رأی صادر شده وفق ماده ۶۵ قانون دیوان ظرف بيست روز
پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر میباشد.
اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی به موجب دادخواستی نسبت به دادنامههای شماره
نهم شعبه از شده صادر ۶/۶/۱۳۹۲ ـ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۱۶۹۴ ٬۶/۶/۱۳۹۲ ـ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۱۷۲۷ ٬۵/۶/۱۳۹۲ـ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۱۶۷۸
دیوان عدالت اداری تقاضای تجدیدنظرخواهی کرده است که شعبه اول تجدیدنظر به موجب دادنامههای
رد ضمن ۳۰/۱۱/۱۳۹۲ـ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۳۵۵ ٬۲۱/۱۱/۱۳۹۲ ـ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۲۸۶ و ۳۰/۱۱/۱۳۹۲ـ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۳۰۹شماره
تجدیدنظرخواهی به تأیيد دادنامه بدوی حکم صادر کرده است.
هـ : شـعبه سيزدهم دیوان عدالت اداری در رسيدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۵۵۸۸ با موضوع دادخواست خانم جميله
سرمدی به طرفيت اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی و به خواسته صدور حکم مبنی بر اجرای مصوبه بيست و سومين
جلسه شورای آموزش و پرورش استثنایی مبنی بر اعمال ضریب (۲/۱) به حقوق و مزایای مستمر در احکام کارگزینی و پرداخت
مابهالتفاوت آن٬ به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۱۰۳۵ـ ٬۲۰/۵/۱۳۹۲ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به محتویات پرونده و با توجه به شکایت مطروح و لایحه مشتکیعنه از آن جا که شورای سازمان آموزش و پرورش استثنایی به
موجب ماده ۱ مصوبه بيست و سومين جلسه شورای مذکور به تاریخ ۲۹/۸/۱۳۸۶ صریحًا اعلام کرده است که تمامی کارکنان آموزش
و پرورش استثنایی کشور اعم از اداری٬ آموزشی و توانبخشی از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۷ با اعمال ضریب ۲/۱ به حقوق و مزایای مستمر
مندرج در احکام کارگزینی از مزایای سنوات ارفاقی تحت عنوان فوق العاده تبصره ۵ ماده واحده قانون تشکيل سازمان آموزش و پرورش
استثنایی برخوردار میشوند و نظر به این که ضوابطی که شورا در چارچوب قوانين و مقررات تصویب میکند برای کليه مراجع ذیربط
لازم الاتباع است و از طرفی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری که ناظر بر حقوق و مزایا است از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ اجرایی شده٬
بنابراین مصوبه موضوع شکایت در سال ۱۳۸۷ معتبر و لازمالاجراء بوده با توجه به مراتب مذکور به وارد دانستن شکایت حکم صادر و
اعلام میشود. رأی دیوان قطعی است.
و: شعـبه چهارم دیوان عـدالت اداری در رسيـدگی به پروندههای شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۵۰۱۴۱۲۲ و ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۵۰۱۴۱۲۴ با موضوع
دادخواست خانمها زهرا جعفری قاضی چاکی و فروزان مقدسيان سراوانی به طرفيت اداره کل آموزش و پرورش استان گيلان و به
خواسته صدور حکم مبنی بر اجرای مصوبه بيست و سومين جلسه شورای آموزش و پرورش استثنایی مبنی بر اعمال ضریب (۲/۱)
به حقوق و مزایای مستمر در احکام کارگزینی و پرداخت مابهالتفاوت آن به موجب دادنامههای شماره
۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۳۹۰ـ۲۰/۳/۱۳۹۳ و ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۳۸۹ـ٬۳۰/۳/۱۳۹۳ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با بررسی مندرجات اوراق پرونده و با ملاحظه مراتب مذکور در گردش کار٬ با احراز اشتغال شاکی در مدارس استثنایی با عنایت به
مفاد ماده ۱ مصوبه بيست و سومين جلسه شورای سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور مبنی بر این که تمامی کارکنان آموزش
و پرورش استثنایی کشور اعم از اداری٬ آموزشی و توانبخشی از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۷ با اعمال ضریب ۲/۱ به حقوق ومزایای مستمر
برخوردار میشوند و با لحاظ این که به جهت صعوبت و سختی کار کارکنان آن مدارس پرداخت ضریب مذکور مغایرتی با فصل دهم
قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد و منسوخ نيست شکایت موجه تشخيص و به الزام طرف شکایت به اجابت خواسته شاکی از
تاریخ استحقاق حکم صادر و اعلام میشود. رأی صادر شده به استناد ماده ۶۵ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری
ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ در شعب تجدیدنظر دیوان متبوع قابل اعتراض خواهد بود.
ز: شـعبه پنجـاهم دیوان عـدالت اداری در رسـيدگی به پـرونده شـماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۵۰۵۸۸۹ با موضوع دادخواست خانم بيتا
خداپرست به طرفيت اداره کل آموزش و پرورش استان گيلان و به خواسته صدور حکم مبنی بر اجرای مصوبه بيست و سومين جلسه
شورای آموزش و پرورش استثنایی مبنی بر اعمال ضریب (۲/۱) به حقوق و مزایای مستمر در احکام کارگزینی و پرداخت مابهالتفاوت
آن به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۱۶۲۸ـ٬۲۴/۹/۱۳۹۳ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
مصوبه بيست و سومين جلسه شورای سازمان آموزش و پرورش استثنایی مورخ ۲۹/۸/۱۳۸۶ با موضوع ضوابط اجرایی تبصره ۵ ماده
واحده قانون تشکيل سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور که از طرف مرجع صلاحيتدار تصویب شده است تا تاریخ اجرایی شدن
قانون مدیریت خدمات کشوری قابليت اجراء را داشته است و از طرفی هيچ مرجع صلاحيتدار دیگری فسخ یا ابطال نشده است و از
زمان تصویب تا تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ دارای اعتبار قانونی بوده است. بنا به مراتب پيش گفت و مستند به ماده ۱۰ قانون تشکيلات و آیين
دادرسی دیوان عدالت اداری به الزام طرف شکایت به اعمال مفاد مصوبه مورد اشاره در حق شاکی از تاریخ استحقاق تا ۱/۱/۱۳۸۸
حکم صادر و اعلام میشود. رأی صادر شده بر اساس ماده ۶۵ قانون یاد شده در بازه زمانی بيست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در
شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
هيأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا٬ مستشاران و دادرسان شعـب دیوان تشکيل شـد. پس از بحث و
بررسی٬ با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هيأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانيًا: با توجه به این که مطابق تبصره ۵ ماده واحده قانون تشکيل سازمان آموزش و پرورش استثنایی مصوب سال ۱۳۶۹ مقرر شده
است پنج سال خدمت دولتی رضایت بخش در سازمان از هر نظر از جمله بازنشستگی شش سال محسوب میگردد٬ بنابراین مصوبه
بيست و سومين جلسه شورای سازمان آموزش و پرورش استثنایی مورخ ۲۹/۸/۱۳۸۶ موضوع ضوابط اجرایی تبصره ۵ ماده واحده
قانون تشکيل سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور که در راستای ماده واحده صدرالذکر تدوین شده است٬ صرفًا در حد تأثير آن
به ميزان ۲/۱ در حقوق و مزایای مستمر افراد مشمول در طول سال ۱۳۸۷ و نه تحت عنوان فوق العاده تبصره ۵ ماده واحده مذکور
قابل اجراء است و آراء شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار که بر وارد دانستن شکایت و اعمال ضریب ۲/۱ به حقوق
و مزایای مستمر کارکنان آموزش و پرورش استثنایی کشور اعم از اداری٬ آموزشی و توانبخشی از ۱/۱/۱۳۸۷ تا تاریخ حاکميت فصل
دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در ۱/۱/۱۳۸۸ صادر شده است٬ صحيح و منطبق با مقررات تشخيص میشود. این رأی به استناد
بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و
سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئيس هيأت عمومیدیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

این مطلب را هم بخوانید :   اولویت مستمری نیازمندان در مقابل حقوق کارمندان