سلام.بنده سال63به استخدام ارتش نزاجادرامدم وحدود60ماه درجبهه تخریب چی بوده ام و دوبارمجروح شدم شیمیایی وترکش بسروکمروموج انفجار .درمورخه69/3/31بعلت تشدیدمجروحیت خصوصاموج گرفتگی به بیمارستان501تهران اعزام شدم وبرای سومین بار بستری وکمسیون درطبقه سوم سطح سلامتی قرارگرفتم(انموقع درصدنبود)وباده روزاستراحت پزشکی مرخص شدم ودیگرنتوانستم به خدمت برگردم وبرای اولین بارمرتکب غیبت شدم .ارتش هم بجای قدردانی و پیگیری وضع مجروحیت من .مرا دردادسرای نظامی بعلت غیبت بیش ازشش ماه اخراج نمودند و یکریال هم بمن ندادنددفترچه بیمه ماراباطل کردندوکارت ایثارهم بمن ندادند.من هم که وضع بیماریم وخیم بودبجزدرمان کاری نداشتم و چون روستایی بودیم نمیدانستیم که چکارباید بکنیم ومجدد تقاضای برگشت بکار بکنم فکرمیکردیم که اخراج شده ام وتمام .بنده بعلت علاقه به خدمت و رشادت درعملیات شش ماه ترفیع درجه و بسیار پاداش نقدی و کالا دریافت نمودم.بنیادشهیدهم بعلت 20درصدجانبازی و چون ارتشی بودم وکلمه اخراجی هم در پرونده ام بود مرابه ارتش ارجاع دادندوگفتند شما بایدازارتش پیگیری نمایید.اخرمگرمن دزدی کردم ویاموادمخدرحمل کردم …فقط وفقط غیبت کردم که مستوجب کیفربودم امانه اخراج …حق زن وبچه هام چه میشودکه میگویندماچندین سال زجردوری وبی سرپرستی راتحمل کردیم وزندگی بافردموجی راتحمل کردن کار هرخانواده ای نیست .سرفه های خشک مجروح شیمیایی که بجای خود که اسایش کل زندگی را بهم میزند.
اکنون که بیماری شیمیایی و عصبی با هزار بیماری مرتبط وپیر وازکارافتاده شده ام وشبهابدون اکسیژن خوابم نمی بردو مداوم دربیمارستان اعصاب و روان بستری میباشم ودرزیرخط فقرزندگی میکنم .سئوال فرزندانم اینست که سرنوشت یک فرمانده تخریب چی جنگ باید این باشد ؟ایامیتوانم اعاده بخدمت بشوم؟ ایاطبق تبصره واحده لایحه اصلاح ماده 14 قانون حقوق و مزایای مستمر پس اندارثابت حق بیمه و بیمه درمانی مشمولین قانون ارتش ج ا ا مصوب 68 که ایثارگران را از داشتن حداقل سابقه خدمت و قید سال 68 مستثنی کرده و چهارپنجم حقوق مندرج درماده 154 قانون ارتش ج ا ا شامل میشود برخوردار میباشم ؟ استدعا دارم فقط بخاطر رضای خدا و فاطمه زهرا (س) پرونده مرا در جریان بیاندازید . کل مدارک نامبرده در متن موجود تا بعرض عالی برسد.
یوسف عوض پورفرزندنصراله شماره شناسنامه517متولد1345صادرازسپیدان فارس کدملی5469535010
افسرمهندسی رزمی گردان419 لشکر88زاهدان مستقردرمنطقه سوماربشماره پرسنلی63142554نیروی زمینی ارتش ج ا ا
تلفن 38259962-071همراه 09179117137