[…] رای دیوان عدالت اداری: شرط داشتن یک سال سابقه مستمر در آ… […]