براي قدرداني از نخبگان بهتر است اولا” طبق اولين مصوبه ( سال1383) كه بحث استعداد برتر مطرح نبوده مشمولين مصوبه مذكور به عنوان نخبه شناسايي شده و مابه التفاوت مطالبات خود را از مورخه 12/7/1383 دريافت دارند. همچنين فوق العاده ويژه نخبگي به عنوان مزاياي مستمر در حكم بازنشستگي منظور گردند.