پاراف آخرین اخبار مطالب و قوانین اداری شغلی استخدامی مالی

تصویب نامه همترازی مديرعامل و رئيس هيات عامل سازمان حسابرسی

پاراف تصویب نامه همترازی مديرعامل و رئيس هيات عامل سازمان حسابرسی :  احتساب مديرعامل و رييس هيات عامل سازمان حسابرسي، همتراز مقامات موضوع بند (د) ماده ۷۱ قانون مديريت خدمات كشوری:

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۹/ ۵/ ۱۳۹۲ بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (۱) ماده (۷۱) قانون مديريت و خدمات كشوري – مصوب ۱۳۸۶ – تصويب نمود:
مديرعامل و رييس هيئت عامل سازمان حسابرسي، همتراز مقامات موضوع بند “د” ماده (۷۱) قانون مديريت و خدمات كشوري – مصوب ۱۳۸۶ – محسوب مي شود.

محمدرضا رحيمي

معاون اول رييس جمهور

تصویب نامه همترازی مديرعامل و رئيس هيات عامل سازمان حسابرسی

این مطلب را هم بخوانید :   نتایج اولیه آزمون استخدامی سازمان تأمین‌اجتماعی اعلام شد