[…] نظریه هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری در مورد پرداخت فوق ا… […]