[…] یکسان سازی و یکپارچگی پرداخت حقوق فرهنگیان […]