چرا یکی نیست به ایشون تفهیم کنه که خود شما بازنشسته دولت هستید و الان در بالاترین منصب اداری بعد از سخنگوی دولت نوبخت قرار گرفتید ا قرار داد 20 میلیون تومان در ماه چطور صحبت از مازاد کارکنان جان میزنید ؟ چرا خودتون رو محق میدونید بعد از 38 سال خدمت ان هم در بالترین مناصب دولتی این حق رو دارید که هنوز کار کنید و از دولت بهره ببرید بعد بقیه مازاد هستند ؟ واقعا شما مسلمان هستید ؟ واقعا قبر و برزخ رو قبول دارید ؟ بعید بدونم والا!!