پاراف آخرین اخبار مطالب و قوانین اداری شغلی استخدامی مالی

تصویب نامه افزایش مبلغ حق حضور اعضای هیأت های تشخیص و حل اختلاف

پاراف تصویب نامه افزایش مبلغ حق حضور اعضای هیأت های تشخیص و حل اختلاف : شماره۱۵۸۱۴۹/ت۴۹۷۹۷هـ                          ۹/۱۰/۱۳۹۲

تصویب نامه درخصوص افزایش مبلغ حق حضور اعضای هیأت های تشخیص و حل اختلاف

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۲۹۴۶۴ مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۲ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد تبصره (۴۹) قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور تصویب نمود:
حق حضور اعضای هیأت های تشخیص و حل اختلاف، موضوع تصویب نامه شماره ۲۰۱۶۶۸/ت۴۳۷۶۷ک مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۸۸ از مبلغ هشتاد هزار (۸۰.۰۰۰) ریال به مبلغ دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ریال افزایش می یابد که از محل اعتبارات مصوب مربوط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قابل پرداخت است.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

این مطلب را هم بخوانید :   بخشنامه نهاد کتابخانه ها در مورد محاسبه فوق العاده شغل