مقایسه مستمری سه نفر بانرخ رشد دوسال اخر6 و نرخ رشد 5سال آخر متفاوت و مبلغ مستمری بازنشستگی برقراری در سال 1392
ردیف متوسط مزد 2سال اخر متوسط مزد5 سال اخر نرخ رشد2 سال اخر نرخ رشد5 سال اخر مستمری. 1 30687800ریال 20506440 6 6 30687870
2 30687800ریال 20335560 6 95/5 30687870
3 30687800ریال 20301376 6 94/5 20301376 نتیجه
اختلاف رشد پنج سال اخر ردیف دو وسه 1% میباشد
تفاوت متوسط دستمزد ماهانه پنج سال اخر ردیف دو و سه مبلغ 34184 میباشد
اختلاف مستمری ردیف دو وسه در ماه مربوط به سال 1392 مبلغ 10386494 ریال می باشد
دامنه اختلاف متوسط نرخ رشد 5 سال اخر با 2 سال آخراز صفر درصد شروع و تا300 ادامه پیدا میکند
ایا منطقی تر نبود که متناسب باتفاوت نرخ رشد دوسال وپنج سال اخر محاسبات صورت گیرد چون نرخ رشد دستمزد نسبت به حداقل دستمزد هر سال استخراج میشود تفاوت نرخ رشد دوسال آخر وپنج سال آخر( به درصد) در حداقل دستمزد همان سال بازنشستگی ( درسال1392 حدااقل دستمزد ماهانه4871250 ریال بوده) ضرب و مبلغ بدست آمده از متوسط دستمزد دوسال آخر کسر می شد

مبلغ مستمری طبق فرمول پیشنهادی به شرح زیر میباشد
مستمری ردیف اول
30687870
مستمری ردیف دوم
243562=4871250*5%
30444238=243562-30687870
مستمری ردیف سوم
292275=4871250*6%
30395595=292275-30687870
هدف قانون گذاران محترم جلوگیری از رشد ناگهانی بوده یا تغییرات جزیی
طبقروش پیشنهادی فرض کنیم نرخ رشد دوسال آخر یک بیمه شده 6 باشدومبلغ متوسط دو سال اخر30687800 باشدو نرخ رشد 5 سال آخر 3 باشد تفاوت نرخ رشد دوسال آخر با 5 سال اخر به درصد میشود 300 درصد مبلغ مستمری آن میشود
14613750=4871250*300%
16074050=14613750-30687870