پاراف آخرین اخبار مطالب و قوانین اداری شغلی استخدامی مالی

اصلاح تصویب‌نامه افزایش حق حضور اعضای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف و ملغی الاثر كردن برخی بخشنامه های قبلی صادره

پاراف اصلاح تصویب‌نامه افزایش حق حضور اعضای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف و ملغی الاثر كردن برخی بخشنامه های قبلی صادره :

اصلاح تصویب‌نامه افزایش حق حضور اعضای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع تصویبنامه شماره ۱۴۰۸۰/ت۵۰۴۹۳هـ مورخ ۱۴/۲/۱۳۹۳ هیأت وزیران.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

هیأت وزیران در جلسه ۱۰/۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی ج-مهوری اس-لامی ایران تصویب کرد:

در تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۱۴۹/ت۴۹۷۹۷هـ مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۲ عبارت «نمایندگان کارگر و کارفرمای شرکت‌کننده در» جایگزین واژه «اعضای» می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور – اسحاق جهانگیری

بخشنامه جانشين معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در خصوص ابطال و ملغي الاثر كردن برخي بخشنامه هاي قبلي صادره از آن معاونت

این مطلب را هم بخوانید :   بخشنامه شماره 23/710 مورخ 92/5/23 به منظور فراهم نمودن امكان ارتقاء به رتبه عالی