باسلام ما رزمنگان وجانبازان باید برای پرداخت حق بیمه حضور در جبهه با خدمت کنان درزمان صلح فرقی داشته باشیم اللخصوص حضور در جبهه بصورت بسیجی