نمیشد عددات رو درست تایپ میکردی تا ادم هاج و واج نمونه !!؟؟؟