قانون

آیا مستخدمين پيمانی یا رسمی میتوانند از رفتن به مأموریت به سایر شهرستانهای استان خودداری نمایند؟

پاراف آیا مستخدمين پيمانی یا رسمی میتوانند از رفتن به مأموریت به سایر شهرستانهای استان خودداری نمایند؟ : نظريات مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه:
شماره ویژه نامه: ۷۶۰
سال هفتاد شماره ۲۰۳۹۳
۲۰/۱۱/۱۳۹۳ ۲۹۰۲/۹۳/۷شماره
جناب آقای محمد سينجلی جاسبی
ریاست محترم هيأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
به پيوست نظریات مشورتی منتخب این اداره کل مربوط به آذر ماه ۱۳۹۳  جهت انتشار حضورتان ارسال میگردد.
مدیرکل حقوقی قوه قضائيه ـ دکتر محمدعلی شاه حيدریپور
۲۹۲
شماره پرونده ۱۵۱۹ ـ ۵۸ ـ ۹۳
سؤال:
۱ـ آیا مستخدمين پيمانی یا رسمی میتوانند از رفتن به مأموریت به سایر شهرستانهای استان خودداری نمایند؟ در صورت پاسخ منفی برخورد قانونی با ایشان چگونه است؟
۲ـ آیا مستخدم رسمی یا پيمانی میتواند مدیر عامل یکی از شرکتهای تعاونی غير از تعاونی ادارات (مانند تعاونی مسکن مهر و …) باشد ؟
۳ـ چنانچه شخصی مدیرعامل یکی از شرکتهای تعاونی باشد و همزمان مستخدم پيمانی اداره دولتی نيز شود، در این صورت وظيفه قانونی اداره مزبور در برخورد با مستخدم چيست؟
۴ـ آیا تدریس و یا مشاوره در ساعتهای غير اداری برای نهادهای دولتی و یا کارگاههای مشمول قانون کار توسط کارکنان پيمانی و رسمی دولت منع قانونی دارد؟
۲۹/۹/۱۳۹۳ ـ ۲۳۸۰/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائيه:
۱ـ از آنجا که «مأموریت» وظيفه محول شده به مستخدم میباشد، بنابراین مستخدمين پيمانی یا رسمی مکلّف به انجام آن میباشند. چنانچه مستخدمينی از انجام وظيفه تمرّد نمایند، وفق قانون رسيدگی به تخلّفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ و آیين نامه اجرایی آن با ایشان رفتارخواهد شد.
۲ـ درفرض استعلام با توجه به اصل یکصد وچهل ویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وتبصره ۴ ماده واحده قانون ممنوعيت تصدی بيش از یک شغل مصوب سال ۱۳۷۳، عضویت کارمندان دولت در هر نوع شرکت خصوصی حتی تحت عنوان تعاونی، در سمت ریاست و یا مدیریت عامل و یا عضویت در هيأت مدیره قانوناً ممنوع است و فقط شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات دولتی از این امر مستثنی گردیدهاند.
۳ـ تصدی بيش از یک شغل در موارد مذکور در قانون، تخلف اداری است و مجازات آن به نحوی است که در تبصره ۵ ماده واحده قانون ممنوعيت تصدی بيش از یک شغل، مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۷۳ آمده است. در فرض مطروحه، اداره دولتی ذیربط میباید مراتب وقوع تخلّف را به هيأتهای رسيدگيکننده به تخلفات اداری گزارش نماید.
۴ـ مستخدمين رسمی و پيمانی ميتوانند حسب مقررات قانونی در خارج از ساعات اداری به تدریس در واحدهای دولتی وغيردولتی اشتغال داشته باشند لکن دریافت وجوهی به عنوان مشاوره از دستگاه دولتی دیگر ممنوع می­ باشد.