توی بعضی از ادارات ایرانی گفته شده کار کردن عامل افزایش بهره وری شده . چون تنفس که همیشه هست .