چرا به خانم ها حق التدریس نمی دهند مگر آنها با آقایان فرق دارند . از اول مهرماه 6 ساعت حق التدریسی معلم رابط بوده ام اما حالا میگویند امکان پرداخت برای خانم ها نیست این درحالیست که آقایان اصلا معلم رابط نمی شوند و دانش اموزان استثنایی در مدارس عادی با مشکل مواجهند