پاراف آخرین اخبار مطالب و قوانین اداری شغلی استخدامی مالی

راه خلاصی از نظام اداری و استخدامی ناكارآمد دولتی

راه خلاصی از نظام اداری و استخدامی ناکارآمد دولتی

پاراف راه خلاصی از نظام اداری و استخدامی ناکارآمد دولتی : نظام اداری ما از دو مشکل اساسی کارمند و مدیر رنج اساسی می برد و تا در این دو تغییر اساسی داده نشود، سایر اقدامات بی اثر و یا کم اثر خواهد بود.

در سیستم فعلی در همین حد که کارمند به موقع بیاید و برود برای دولت کفایت می کند و عملکرد کارمند در این بین کمترین تاثیر را در همه امور اداری و شغلی کارمند دارد.

در قسمتهایی از قوانین و مقررات هم اگر به مواردی اشاره شده است، آن را منوط به تشخیص رئیس و بالاترین مقام مجاز نموده است.

وقتی قرار نیست امور اداری و استخدامی کارمند بر اساس عملکرد او صورت گیرد، نارضایتی ها، بی قانونی ها، پارتی بازی ها و فساد در اطراف او شکل میگیرد.

هر کارمند وقتی که نتیجه مثبت و منفی تک تک رفتارش را در مسیر کار و شغل خود مشاهده کند، یا خود را با این سیستم تطبیق می دهدد و یا اینکه از بدنه دولت جدا شده و کار و شغل خود را در بخش دیگری که توانایی دارد جستجو می کند. به همین دلیل است که اینهمه متقاضی برای ورود به دولت زیاد است.

دولتی که در پایان هر ماه حقوق و مزایای همه کارمندانش را با هر عملکردی پرداخت می کند و میان کارمندان با عملکرد متفاوت نیز تفاوت چندانی قائل نمی شود، نمی تواند انتظار داشته باشد تا وظایف و ماموریت هایش به درستی پیش رود.

به همین دلیل است که دولت مثلا برای یک کارشناس در ستاد وزارت خانه فوق العاده ای را در نظر می گیرد ولی برای همان کارشناس در ستاد استانی پرداخت آن را غیر مجاز می داند. این یعنی اینکه عملکرد ملاک عمل نیست.

وقتی هم که عملکرد ملاک عمل و تصمیم گیری در مورد کارمند نباشد، یعنی اینکه مدیریت نیروی انسانی برای دولت ارزش چندانی ندارد. و اینکه چه زمانی بالاخره دولت ها به این نتیجه برسند که مدیریت نیروی انسانی یعنی به حرکت درآوردن چرخ های توسعه این مملکت را دیگر خدا می داند!

این مطلب را هم بخوانید :   خطر در کمین کوچک سازی و اصلاح ساختار دولت