دیوان عدالت

رای دیوان عدالت درباره فروش اماکن اسکان متخصصین،هيأت علمی و کارکنان دانشگاه

پاراف رای دیوان عدالت درباره فروش اماکن اسکان متخصصین،هيأت علمی و کارکنان دانشگاه : شماره هـ/۹۳/۴۱۶ ۲۶/۵/۱۳۹۳ : تاريخ دادنامه : ۱۳/۵/۱۳۹۳ شماره دادنامه: ۸۹۹ کلاسه پرونده : ۹۳/۴۱۶  مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاکي : رئيس دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کرمانشاه/موضوع شکايت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار : رئيس دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کرمانشاه به موجب لايحه اي که به شماره ۸۵۱۷/۱۰۴/۷ـ ۷/۳/۱۳۹۲ ثبت دفتر انديکاتور هيأت عمومي شده اعلام کرده است که:
با سلام و احترام:
پيرو نامه‌هاي شماره ۱۵۰۷۱ـ ۱/۴/۱۳۹۱ و ۳۸۴۴۳ـ ۷/۹/۱۳۹۱ به استحضار مي‌رساند که در اجراي ماده ۸ قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ و آيين‌نامه اجرايي آن در خصوص نحوه واگذاري منازل مسکوني به ساکنين آنها، آراء متناقضي از شعب ديوان عدالت اداري صادر شده است.
شعبه اول ديوان طي دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۸۳۳ ـ ۸/۱۲/۱۳۸۹ به شماره بايگاني ۸۹۰۸۷۸، واگذاري و فروش خانه‌هاي سازماني به ساکنين را منوط به برگزاري مزايده عمومي دانسته است لکن شعبه سوم ديوان طي دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۲۹۶ـ ۱۷/۸/۱۳۹۰ به شماره بايگاني ۸۹۰۶۰۴ از آنجا که مطابق ماده ۲۰ تنفيذي قانون برنامه پنجم توسعه، دانشگاهها از جهت اراده تابع مصوبات هيأت امناء مي‌باشند و هيأت امناء دانشگاه در بند ۳۰ صورتجلسه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۹ با فروش خانه‌هاي سازماني مخالفت کرده است. فروش و واگذاري را منوط به تصميم هيأت امناء کرده است. شعبه چهارم ديوان نيز طي دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۲۰۷۳ـ ۱۲/۷/۱۳۹۰ به شماره بايگاني ۸۹۱۷۳۶ به فروش و واگذاري به ساکنين بدون رعايت تشريفات مزايده عمومي رأي صادر کرده است. لذا خواهشمند است دستور فرماييد در مورد آراء متناقض فوق الاشعار رأي وحدت رويه صادر، که دانشگاه بر اساس آن اقدام قانوني را اعمال نمايد.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شـعبه سوم ديـوان عدالت اداري در رسـيدگي به پـرونده شـماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۲۵۶۲ با موضوع دادخواست آقاي بهادر هلشي به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کرمانشاه و به خواسته واگذاري و فروش خانه سازماني تحت تصـرف به موجب دادنامـه شـماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۲۹۶ـ ۱۷/۸/۱۳۹۰، مـفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
خواسته شاکي برابر مفاد دادخواست، واگذاري و فروش خانه سازماني تحت تصرف خود است که با توجه به اوراق و محتويات پرونده ومضمون لايحه طرف شکايت نظر به اين که بر طبق بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه که ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم هم مورد تأييد و تنفيذ قرار گرفته است، دانشگاهها از جهت اراده تابع مصوبات هيأت امنا هستند و در اين مورد نيز مطابق نامه شماره ۷۶۲۷۱ ـ ۲۹/۲/۱۳۷۹ مشاور وزير و مديرکل دفتر وزارتي، حسب دستور وزير وقت موضوع موکول به تصويب هيأت امناء دانشگاه است و مطابق نامه شماره ۳۶۹۲۹ـ ۲۴/۸/۱۳۸۹ سرپرست دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه تاکنون هيأت امناء در اين مورد نظر اعلام نداشته است. بنابراين شکايت در مجموع موجه به نظر نمي‌رسد و با کيفيت موجود قرار رد آن صادر و اعلام مي‌شود. رأي ديوان قطعي است.
ب: شعـبه چهارم ديوان عـدالت اداري در رسيـدگي به پرونده شمـاره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۸۶۰۴ با موضوع دادخواست آقاي مصطفي وجدي به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کرمانشاه و به خواسته واگذاري و فروش خانه سازماني تحت تصرف، به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۲۰۷۳ـ ۱۲/۷/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست شاکي داير به صدور حکم بر الزام طرف شکايت به اجراي مصوبات و مقررات مربوط به واگذاري منازل سازماني به ايثارگران و الزام به واگذاري واحد مسکوني سازماني که در تصرف شاکي است، با توجه به محتويات پرونده ومفاد لايحه مشتکي عنه به شماره فوق‌الذکر و اظهارات حضوري نمايندگان دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه در جلسه مورخ ۱/۱۲/۱۳۸۹ اين شعبه مبني بر اين که واگذاري منازل مسکوني به ساکنان آنها منوط به تصويب هيأت امناي دانشگاه شده و هيأت امناء در بند ۳۰ صورتجلسه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۹ با فروش خانه‌هاي سازماني مخالفت کرده است. علي‌هذا نظر به اين که مطابق ماده ۱ آيين‌نامه اجرايي ماده ۸ قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ موضوع تصويب‌نامه شماره ۲۴۱۸۲/ت۴۲۴۲۸ـ ۷/۲/۱۳۸۸ هيأت وزيران کليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شرکتهاي دولتي موظف شده اند نسبت به فروش خانه‌هاي سازماني از طريق مزايده عمومي اقدام کنند و طبق ماده ۳ بر اين امر تأکيد تا بر اساس برنامه زمان‌بندي اعلام شده توسط وزارت امور اقتصاد و دارايي و با رعايت قانون خانه‌هاي سازماني به فروش برسانند و برابر مفاد تبصره ماده ۵ همان مصوبه اصلاحي از ۱/۱۰/۱۳۸۸ موضوع مصوبه شماره ۱۹۳۰۵۷/ت۴۳۶۷۴ک ـ ۱۴/۱۰/۱۳۸۸ وزيران عضو کارگروه مسکن، خانه‌هاي سازماني مورد استفاده خانواده شهدا، جانبازان و ايثارگران در صورتي که در زمان تصويب قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن کماکان ساکن خانه‌هاي مزبور بوده اند و از دولت زمين يا واحد مسکوني نگرفته باشند به ساکنان آنان فروخته مي‌شود و با التفات بر اين که دستگاه متبوع ادعاي دريافت زمين يا واحد مسکوني توسط شاکي از دولت را نکرده است، مخالفت هيأت امنا با فروش آن فاقد مبناي قانوني است و شکايت وارد تشخيص و به استناد مواد ۷ و ۱۴ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ بر الزام طرف شکايت به فروش خانه سازماني مورد استفاده شاکي براي نامبرده با مراعات مقررات مذکور حکم صادر و اعلام مي‌شود. اما در خصوص اين که شاکي اعلام کرده به نمايندگي از ساير ايثارگران ساکن در خانه‌هاي سازماني نيز شکايت دارد به لحاظ فقدان سمت قانوني قابل استماع نيست در اين قسمت قرار رد دادخواست صادر و اعلام مي‌شود. رأي ديوان قطعي است.
ج: شعبه اول ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۶۹۰۰ با موضوع دادخواست آقاي سيدمحمد باقري به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کرمانشاه و به خواسته واگذاري و فروش خانه سازماني تحت تصرف، به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۸۳۳ ـ ۸/۱۲/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
شاکي اعلام داشته است يک باب منزل سازماني در شهرک شهيد مفتح کرمانشاه متعلق به دانشگاه طرف شکايت جهت اسکان به نامبرده تحويل شده است که در راستاي تصويب‌نامه کميسيون اصل ۱۳۸ قانون اساسي به شماره ۲۴۱۸۲/ت۴۲۴۲۸ ـ ۷/۲/۱۳۸۸ و ماده ۸ قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ تقاضاي واگذاري واحد مسکوني مزبور به مشاراليه از سوي مشتکي عنه را دارد، با بررسي اوراق و محتويات پرونده و ملاحظه لايحه واصله ثبت شده تحت شماره ۸۳۳ ـ ۱۲/۸/۱۳۸۹ دفتر اين شعبه مبني بر واگذاري خانه‌هاي سازماني منوط به تصويب هيأت امناء دانشگاه است و دفاعاً اضـافه کرده است، هيـأت مذکور با واگذاري موافقـت نکرده اسـت تقـاضاي رد دادخواست شده است، نظر به اين که شاکي از آزادگان با ۲۵ درصد جانبازي است و مشاور وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي طي نامه شماره ۱۷۱/۷ـ ۲۹/۲/۱۳۸۸ از دانشگاه مشتکي‌عنه به اجراي ماده ۸ قانون صدرالذکر تأکيد کرده است و منوط کردن واگذاري منازل سازماني از سوي دانشگاه طي نامه شماره ۱۳۰۰۹ـ۲۶/۳/۱۳۸۸ به تصويب هيأت امناء حکايت ضمني از موافقت مي‌کند و همچنين با توجه به نامه شماره ۱۱۰۴۵/۲۰ـ ۹/۴/۱۳۸۹ سازمان مسکن و شهرسازي که صراحتاً آمادگي خود را به واگذاري واحد مسکوني مذکور از طريق مزايده عمومي اعلام داشته، هر چند شاکي سازمان مسکن و شهرسازي را که متولي ساماندهي و حمايت از توليدکنندگان مسکن است، طرف دعوا قرار نداده است لکن نامه مذکور مبين آمادگي سازمان مزبور در کارسازي مشکل ايثارگران و جانبازان عزير اين ميهن اسلامي است، بنابراين با وصف مراتب فوق با استناد به مصوبه صدرالاشاره و ماده ۸ قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ و با رعايت مواد ۷ و ۱۴ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ خواسته موجه تشخيص و با وارد دانستن شکايت در حد الزام مشتکي‌عنه به شرکت دادن شاکي در مزايده عمومي با فراهم کردن مزايده مزبور در فروش منازل مسکوني سازماني وفق مقررات مربوط حکم صادر و اعلام مي‌دارد. رأي ديوان قطعي است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‌کند.
رأي هيأت عمومي
اولاً: با توجه به اين که شعبه سوم ديوان عدالت اداري، اعمال قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن در خصوص فروش خانه‌هاي سازماني دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي را مطابق بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و نيز بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران تابع تصميم هيأت امناي دانشگاهها تلقي کرده است و به موجب رأي شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۲۹۶ـ ۱۷/۸/۱۳۹۰ به رد شکايت اتخاذ تصميم کرده است، ليکن شعب اول و چهارم ديوان عدالت اداري به موجب آراء شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۸۳۳ـ ۸/۱۲/۱۳۸۹ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۲۰۷۳ـ ۱۲/۷/۱۳۹۰ تصميم هيأت امناء در اعمال قانون مذکور در دانشگاهها را ضروري تلقي نکرده‌اند و به وارد دانستن شکايت اتخاذ تضميم کرده‌اند بين آراء تعارض وجود دارد.
ثانياً: مطابق قوانين پيش گفته دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستانهايي که داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و ساير مراجع قانوني ذي‌ربط هستند بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاکم بر دستگاههاي دولتي بويژه قانون محاسبات عمومي ، قانون مديريت خدمات کشوري ، قانون برگزاري مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي و اداري و استخدامي، تشکيلاتي مصوب هيأت امناء که حسب مورد به تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و در مورد فرهنگستانها به تأييد رئيس جمهور مي‌رسد، عمل مي‌کنند و درماده ۲۲۶ قانون برنامه پنجم توسعه نيز مقرر شده است، احکام قوانين و مقرراتي که لغو يا اصلاح آنها مستلزم ذکر ياتصريح نام است در صورت مغايرت با احکام اين قانون در طول برنامه موقوف الاجراء مي‌شود. با توجه به مراتب، دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستانهاي فوق‌الذکر در مواردي که هيأت امناء آنها در محدوده اختيارات مذکور، مقرره‌اي تصويب کنند، تابع تصميمات هيأت امناء هستند و چون هيأت امناء دانشگاه علوم پزشکي و خدمات درماني استان کرمانشاه به موجب بند ۳۰ صورتجلسه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۹ با فروش و واگذاري کليه اماکن مسکوني اسکان متخصصان، اعضاي هيأت علمي و کارکنان دانشگاه مخالفت کرده است، بنابراين اعمال قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن و اصلاح بعدي آن در خصوص فروش خانه‌هاي سازماني در دانشگاهها تابع مصوبه هيأت امناء است و رأي شعبه سوم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۲۹۶ـ ۱۷/۸/۱۳۹۰ که تبعيت از نظر هيأت امناء را ضروري تلقي کرده است و به رد شکايت صادر شده است صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‌شود. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ براي شعب ديوان عدالت اداري و سايرمراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

محمدجعفر منتظري

رای دیوان عدالت درباره فروش اماکن اسکان متخصصین،هيأت علمی و کارکنان دانشگاه