بخشنامه ها و قوانین و مقررات

ايثارگران در قانون مديريت خدمات كشوری

پاراف ايثارگران در قانون مديريت خدمات كشوری : فصل ششم – ورود به خدمت
ماده 42 – شرايط عمومي استخدام در دستگاههاي اجرائي عبارتند از:
الف- داشتن حداقل سن بيست سال تمام و حداكثر چهل سال براي استخدام رسمي و براي متخصصين با مدرك تحصيلي دكتري چهل و پنج سال.
ب- داشتن تابعيت ايران.
ج- انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني براي مردان.
د- عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر.
ه- نداشتن سابقه محكوميت جزائي موثر.
و- دارا بودن مدرك تحصيلي دانشگاهي و يا مدارك همتراز (براي مشاغلي كه مدارك همتراز در شرايط احراز آنها پيش بيني شده است(.
ز- داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري كه استخدام ميشوند براساس آئين نامه اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد.
ح- اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
ط- التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
تبصره 3-استخدام ايثارگران و خانواده هاي آنان براساس قوانين مصوب مربوط به خود خواهد بود.

فصل دهم – حقوق و مزايا
ماده 68 – علاوه بر پرداختهاي موضوع ماده (65) و تبصره هاي آن و ماده ( 66 ) كه حقوق ثابت تلقي مي گردد فوق العاده هايي به شرح زير به كارمندان قابل پرداخت مي باشد:
2-فوق¬العاده ايثارگري متناسب بادرصد جانبازي وlدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت تا (1500)امتياز و به دارندگان نشان هاي دولتي تا ( 750 ) امتياز تعلق ميگيرد.كارمندان و بازنشستگان كه در زمان جنگ در مناطق جنگ زده مشغول خدمت اداري بوده اند به ازاي هر سال خدمت در زمان جنگ (125)امتياز در نظر گرفته ميشود.

فصل سيزدهم – تأمين اجتماعي
ماده 103  – دستگاه اجرايي با داشتن يكي از شرايط زير مي تواند كارمند خود را بازنشسته نمايد:
الف) حداقل سي سال سابقه خدمت براي مشاغل غير تخصصي و سي وپنج سال براي مشاغل تخصصي با تحصيلات دانشگاهي كارشناسي ارشد و بالاتر با درخواست كارمند براي سنوات بالاتر از 30 سال.
ب) حداقل شصت سال سن و حداقل بيست و پنج سال سابقه خدمت با بيست و پنج روز حقوق.
تبصره 1 – سابقه مذكور در بند(الف( و همچنين شرط سني مزبور در بند (ب) براي متصديان مشاغل سخت و زيان آور و جانبازان و معلولان تا پنج سال كمتر ميباشد و شرط سني براي زنان منظور نميگردد.

شيوه نامه برگزاري امتحان عمومي وتخصصي
بخشنامه شماره15941/200 مورخ 18/2/1389 مربوط به ماده 20 دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي وتخصصي
در اين شيوه نامه براي رعايت اختصار، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور، معاونت توسعه مديريت؛ دستگاه ها و وزارتخانه هاي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري، دستگاه اجرائي و كميته نظارت بر امتحان يا مسابقه استخدامي، كميته ناميده مي شود.
برگزاري امتحان يا مسابقه در ستاد دستگاه اجرائي با نظارت معاونت توسعه و در واحدهاي استاني دستگاه هاي اجرائي توسط معاونت پشتيباني و توسعه منابع انساني استانداري ها انجام خواهد شد.

مراحل اجرائي امتحان يا مسابقه استخدامي:
1- تكميل برگ تعيين مشخصات شغل و تنظيم پيش نويس آگهي استخدامي و ارسال آن به معاونت توسعه مديريت براي اخذ تاييديه براساس نمونه ارائه شده.
2- ارسال تصوير پيش نويس آگهي استخدامي تأييد شده به بنياد شهيد و امورايثارگران براي معرفي فرزندان شاهد واجد شرايط به دستگاه اجرائي.
3- انتخاب فرزندان شاهد واجد شرايط در حد سهميه تعيين شده و ارسال گزارش جذب آنها به بنياد شهيد و
امور ايثارگران.
4- انتشار آگهي استخدام.

فصل چهاردهم
ماده 116 – شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني كه در اين قانون شوراي توسعه مديريت ناميده ميشود براي انجام وظايف ذيل و با تركيب مذكور در اين ماده تشكيل ميگردد.
ب- وظايف و اختيارات.
4- هماهنگي در اظهار نظر و پاسخگويي به استعاملات و ابهامات اداري و استخدامي دستگاههاي اجرائي در اجراء مفاد اين قانون.
5- ايجاد رويه هاي واحدي اداري و استخدامي در چهارچوب مقررات اين قانون.