باسلام.وقتی سازمان مدیریت تشخیص پستهای ستادی رابرعهده دستگاههامیگذاردودستگاههابه میل خودرشته شغلی رامرتبط باستادمینویسندولیست کلیه پستهای شاغل وغیرشاغل را اعم ازفنی مهندسی شیفتی و..راباحذف پستهای اصلی ستادی مانندجمعداراموال وکارپردازمیفرستدو سازمان مدیریت بدون بررسی کارشناسی ان پستهاراتاییدمیکندبه رغم اینکه ان پستهاستادی وتخصصی نبوده اندونه شامل صف ونه شامل رده میشوند.چگونه میتوان انتظارداشت عدالت برقرارشود.وظیفه رسالتی ماااین است که موضوع راتاحدممکن اطلاع رسانی کنیم تااین تبعیضات برداشته شود.
باتشکرواحترام