نظام بازنشستگی

حقوق وفوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی موثردرتعیین حقوق بازنشستگی

پاراف حقوق وفوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی موثردرتعیین حقوق بازنشستگی : 1- حقوق مبناء 2-افزایش سنواتی 3-فوق العاده شغل 4-فوق العاده سرپرستی ومدیریت 5-فوق العاده مشاغل تخصصی وتحقیقی 6-فوق العاده برجستگی 7-سختی کار8-نوبت کاری 9-تفاوت حداقل حقوق 10-تفاوت تطبیق حقوق وفوق العاده شغل 11-فوق العاده کاربااشعه 12-فوق العاده ویژه 13-فوق العاده همترازی 14-فوق العاده روستائی وعشایری 15-فوق العاده جذب نیروی انسانی به مناطق محروم 16-فوق العاده جذب مدیران /کارشناسان وسایرمشاغل/ قضات / اعضای هیئت علمی 17-فوق العاده خاص مشاغل تخصصی سازمان هواپیمائی / روسامعاونین و…آموزش فنی وحرفه ای ومراکزکارآموزی خاص معلولین وجانبازان 18-فوق العاده خاص پرداختی به قضات 19-فوق العاده حق استثنائی (ازتاریخ 24/2/81)20-فوق العاده تعدیل 21-فوق العاده تلاش شهرداران (ازسال 1381)